Haridusvõrgu uuring

18. detsembri 2019 volikogu istungil tutvustati esimese päevakorrapunktina Tori valla haridusvõrgu analüüsi. Istungit saab järele vaadata siit.

Haridusvõrgu uuringut on võimalik lugeda siit ja uuringufirma ettekannet näeb siit.

Tori abivallavanema Jana Malõhi kommentaar:

2019. aasta alguses kirjutasime lähteülesande ja korraldasime hanke Tori valla haridusvõrgu uuringu läbiviimiseks. Hanke tulemusena sai meie heaks koostööpartneriks Cumulus Consulting OÜ. Haridusvõrgu analüüs toimus suvel ja sügisel, lõpparuanne valmis novembriks. Kuna Tori vald seisab lähiajal haridusvõrgu kujundamisel oluliste küsimuste ees, oli haridusvõrgu korrastamise ja arendamise analüüsi peamiseks eesmärgiks praeguste probleemkohtade analüüs ja tulevikuarengute prognoosimine. Analüüsi tulemustele tuginedes on võimalik kujundada lähtesuunad otsuste vastuvõtmiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks.

Uuringu peamisteks eesmärkideks oli välja selgitada:

Sauga Põhikooli uue koolihoone ehitamise otstarbekus, vajadus ja strateegiliselt sobiv asukoht.

Sauga aleviku piirkonna lastest käivad umbes pooled Pärnu linna üldhariduskoolides. Viimaste aastate jooksul on Tori valla koolides õpilaste arv kasvanud ligi 25%. Ajavahemikus 2013.-2018. a on õpilaste arv suurenenud kõikides valla koolides, neist Sauga Põhikoolis tervelt 70%. Sauga koolimaja on ehitatud 120 õpilase jaoks, praegu õpib Sauga Põhikoolis 192 õpilast. Seega on koolis suur ruumipuudus, samuti ei vasta hoone ammu enam kaasaegse koolikeskkonna nõuetele: puudub võimla, koolisöökla, piisav arv klassiruume, vajalikud olmeruumid. Sauga Põhikooli asukoht jääb kaugele Sauga aleviku keskusest, kogukonna südamest, samuti ei asu koolihoone elanike tavapärasel liikumistrajektooril. Perspektiivis tuleb otsustada, kas õpilaskohti luuakse juurde praegusesse Sauga koolimaja hoonesse ja see rekonstrueeritakse ning kaasajastatakse või ehitatakse uus koolihoone strateegilisemalt paremasse asukohta.

Tammiste algkooli ehitamise otstarbekus, vajadus ja sobiv koolimudel.

Tammiste küla paikneb vahetult Pärnu linna sissesõidul ja selle elanikkond on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kasvanud (12%). Väljaspool valda tarbitakse peamiselt Pärnu linna munitsipaallasteaedade teenust ning praktiliselt kõik Tammiste küla lapsed omandavad üldharidust Pärnu linnas, mitte Tori valla üldhariduskoolides, nt Sauga Põhikoolis või Sindi Gümnaasiumis. Perspektiivis tuleb otsustada, kas Tammiste külla on otstarbekas luua algkool, mis tagaks lastele võimaluse õppida oma valla piirkonna koolis.

Sindi linna haridusvõrgu korrastamiseks vajalikud tegevused.

Suur osa Sindi linna ja lähiümbruse lastest eelistab õppida Paikuse või Pärnu linna koolides. Gümnaasiumiharidust omandatakse peamiselt vallast väljas Pärnu linnas asuvates munitsipaalkoolides, Koidula riigigümnaasiumis ja erakoolides. Sindi Gümnaasiumi 47 õpilasest 17 on väljastpoolt Tori valda, neist 14 Pärnu linnast. Perspektiivis tuleb otsustada, kas gümnaasiumiosa on otstarbekas säilitada või see sulgeda. Tori valla gümnasistidest käib Sindi Gümnaasiumis 15% ja Sindi linnast 40% gümnaasiumis õppivatest õpilastest. Lisaks tuleb otsustada venekeelse õppe jätkusuutlikkuses, kuna sisuliselt puudub nõudlus venekeelse õppe järele.

Tori valla haridusvõrgu korrastamise ja arendamise analüüs käsitleb põhjalikult rahvastikuarenguid Tori vallas, haridusvõrgu analüüsi ja õpilasrännet ning haridusteenuse vajaduse prognoosi aastani 2040. Samuti analüüsitakse Sauga Põhikooli uue hoone ehitamise vajadust, Tammiste külla algkooli rajamist, Sindi linna haridusvõrgu korrastamist ning ümberkorralduste mõjusid Tori vallas.

Haridusvaldkonna ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute indikatiivseks kogumaksumuseks kujuneb analüüsi põhjal enam kui 10 miljonit eurot. Võttes arvesse ka valla teisi investeeringukohustusi, ei ole ümberkorraldustega seotud investeeringute elluviimine korraga ja ainult valla omarahastusel võimalik. Kuid kindlasti alustame juba lähiajal tegevustega, mille peamiseks eesmärgiks on kvaliteetne ja hea haridus kodulähedasest kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonnaga koolist.

Oleme Tori valla arengukavas ja eelarvestrateegias planeerinud esmased tegevused alljärgnevalt:

2020-2023 Tammiste lasteaed-algkooli (4-klassiline) ehitamine.

Piirkonna elanikud on väga selgelt väljendanud vajadust algkooli ja kogukonnakeskuse järele. Tammistesse järk-järgult rajatavast lasteaed-algkoolist võib kujuneda lisaks haridusasutusele ka kogukonnakeskus, kus saavad ka täiskasvanud õhtusel ajal sportida ja osaleda huvitegevustes.

2020 Sauga Põhikoolile ruumiprogrammi laiendamine.

2020/2021. õppeaasta alguses oleme planeeritud rentida Sauga Põhikooli juurde moodulmaja, kuhu on võimalik paigutada lisaklassiruumid.

2019-2021 Sindi Gümnaasiumi võimla projekteerimine ja ehitamine.

Alustatud on ettevalmistustöödega, et luua Sindi linna gümnaasiumi ruumidesse kaasaegsed sisesportimise tingimused nii õpilastele kui täiskasvanutele.

2019 arutelu tekitamine venekeelse õppe jätkusuutlikkuse ja vajaduse järele.

2020 arutelu tekitamine gümnaasiumiastme kvaliteedi ja vajaduse järele.

Statistikat.Tori vallas tegutseb neli üldhariduskooli: Sauga Põhikool, Are Kool, Tori Põhikool ja Sindi Gümnaasium ning viis lasteaeda: Are Kool (Suigu lasteaed), Tammiste Lasteaed, Tori Lasteaed, Jänesselja Lasteaed ja Sindi Lasteaed. Valla neljas koolis omandab põhiharidust 828 last ja Sindi Gümnaasiumis gümnaasiumiharidust 46 last, valla viies lasteaias omandab alusharidust 625 last.