Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor oli avatud 17. veebruar – 17. aprill.
 
 
Hajaasustuse programmi põhimõtted on kinnitatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm".  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. 
 
Toetatavad tegevused: 
 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 
Programmi tingimused:
 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
 
 
Taotlemine
Allkirjastatud taotlus esitatakse paberil või e-postiga kohalikule omavalitsusele, kontaktisik Tori vallas on keskkonnaspetsialist Janne Soosalu, tel 525 3929, e-post janne.soosalu@torivald.ee. Konsultatsiooniajad ja -kohad palume eelnevalt kokku leppida!
 
Taotlusi võetakse vastu 17. veebruarist kuni 17. aprillini. 

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuse kirjeldus

Arvutamise abimees

 

Hajaasustuse programm 2019

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajad

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel. 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2019 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2019 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2014-2018) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Tori Vallavalitsusele.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab esitada Tori Vallavalitsusele alates 11. märts 2019,  kas digiallkirjastatult e-posti aadressile tori@torivald.ee  või allkirjastatuna paberil.

Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 13. mai 2019

Taotlusvormid, dokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Tori vallas on Janne Soosalu: e-post janne.soosalu@torivald.ee ja tel: 5253929.

Konsultatsiooniajad- ja kohad palume eelnevalt kokku leppida.

 

 

Hajaasustuse programm 2018

28.01.20

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel. 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2013-2017) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019. Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Kõik, kes soovivad toetust taotleda, saavad enne taotluse esitamist teha ära eeltööd: parimate tehniliste lahendustega tutvumine, rajatistele sobiva asukoha valik oma kinnistul, võimalike keskkonnakaitseliste piirangutega tutvumine, hinnapakkumiste küsimine (vähemalt kaks hinnapakkumist) jne.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Tori Vallavalitsusele.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab esitada Tori Vallavalitsusele alates 9. aprillist 2018,  kas digiallkirjastatult e-posti aadressile tori@torivald.ee  või allkirjastatuna paberil.

 

Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 11. juuni 2018

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Tori Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus. 

Taotlusvormid, dokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad EASi veebilehelt https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Tori vallas on Janne Soosalu: e-post janne.soosalu@torivald.ee ja tel. 5253929.

Konsultatsiooniajad- ja kohad palume eelnevalt kokku leppida.