Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programmist toetuse saajad

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel. 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2019 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2019 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2014-2018) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Tori Vallavalitsusele.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab esitada Tori Vallavalitsusele alates 11. märts 2019,  kas digiallkirjastatult e-posti aadressile tori@torivald.ee  või allkirjastatuna paberil.

Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 13. mai 2019

Taotlusvormid, dokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Tori vallas on Janne Soosalu: e-post janne.soosalu@torivald.ee ja tel: 5253929.

Konsultatsiooniajad- ja kohad palume eelnevalt kokku leppida.