« Tagasi

Tori Vallavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Eametsa külas asuval Nigula tee 57 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 16. septembri 2020 korraldusega nr 645 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Eametsa külas asuval Nigula tee 57 kinnistul (73001:001:0349). 

Planeeringuala suurus on 13311 m². Planeeringuala asub Nigula tee ääres külgnedes lääne poolt endise suvilate piirkonnaga, mis on nüüdseks arenenud aastaringseks elamiseks mõeldud pereelamute piirkonnaks, põhja-ida suunas asub maatulundusmaa sihtotstarbega Oltre-Uuetoa kinnistu. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Nigula teelt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Nigula tee 57 kinnistu jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata hoonestusalad ja ehitusõigus elamute ning abihoonete ehitamiseks, samuti ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi on kinnistu osaliselt tiheasustusalas, osaliselt hajaasustusalas. Uute elamute kavandamisel tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja harmoneerumist olemasoleva asustusega. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.