« Tagasi

Tori aleviku keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 01.06-14.06.2020 Tori vallas Tori aleviku keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering on kehtestatud Tori Vallavolikogu 15.06.2016 otsusega nr 26. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud olulise rajatise asukohta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku ning tuletõrjevee mahutite rajamiseks.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustik ning tuletõrjevee mahutid ehitatakse välja avalikes huvides avaliku teenuse osutamiseks.

Kavandatav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustik saab alguse Pärnu mnt ja Võlli tee ristist Pärnu mnt 11 kinnistu (80803:001:0072) juurest ja lõppeb Kalmistu teel Kalmistu kinnistu (80803:001:0605) juures.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustik läbib eraomandis kinnistut Pärnu mnt 5 (80803:001:0988).

Tuletõrjevee mahuti on kavandatud Pärnu mnt 4 kinnistule (80803:001:0604).

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Tori valla veebilehel või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee