« Tagasi

Teade detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Oblika põik, Oblika põik 1, Oblika põik 2, Oblika põik 4, Oblika tn 1 ja Oblika tn 3 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 08.10-22.10.2020.

Detailplaneeringuga moodustatakse viis üksikelamumaa sihtotstarbega krunti, üks ärimaa sihtotstarbega krunt ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Elamumaa krundile on lubatud ehitada ühepereelamu ja abihoone. Elamu maksimaalne kõrgus on 9 m maapinnast, viil- või kaldkatus, katusekalle 10-40˚. Abihoonel lubatud maksimaalne kõrgus 5 m maapinnast. Ärimaa krundile on lubatud ehitada kuni kümme hoonet maksimaalse kõrgusega 10 m maapinnast, suurim lubatud ehitusalune pind on 1577m².

Planeeringuala suurusega ligikaudu 13200 m² asub Tori vallas Tammiste külas riigimaantee Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringu alale on lahendatud Oblika teelt.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 22.12.2008 otsusega nr 97 kehtestatud Välgu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati kaksteist väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, kolm transpordimaa krunti, kaks tootmishoonetemaa krunti, üks ärimaa krunt ja üks krunt sihtotstarbega 95% maatulundusmaa, 5% ärimaa.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi paikneb planeeritav ala elamumaa maa-alal. Tiheasustusaladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik maa-ala enam kui kolmeks krundiks jaotamise korral, kui soovitakse ehitusõigust hoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Tori valla veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.