« Tagasi

Tammiste külas asuva Pahke tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Pahke tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek suurendada ehitistealust pinda 260 m² - ni, mis teeb kinnistu täisehitusprotsendiks 31 %. Uusi hooneid ei planeerita, eesmärk on seadustada kinnistul olev abihoone. Säilib olemasolev katastriüksuse sihtotstarve elamumaa. Pahke tn 11 kinnistu suurus on 841 m2, sihtotstarve elamumaa 100%. Krundil paiknevate hoonete ehitisealune pind kokku ületab üldplaneeringuga lubatud täisehitusprotsenti. Sauga valla kehtiva üldplaneeringuga on määratud alale elamumaa E1 juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni kahe korruselised elamud, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv suvilate piirkonnas oleval elamukrundil on 3 (elamu ja kuni 2 abihoonet). Detailplaneeringuga ei ole kavandatud ulatuslikult muuta üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet, ei ületata üldplaneeringuga määratud kõrguspiirangut, vähendata krundi minimaalsuurust ning ei muudeta detailplaneeringukohustuslikke alasid ja juhtusid. Detailplaneeringuga taotletav täisehitusprotsent ei ületa oluliselt üldplaneeringuga lubatut ning kavandatud täisehitust võib pidada tiheasustusala ja krundi suurust arvestades normaalseks. Seega ei ole tegemist üldplaneeringu olulise või ulatusliku muutmisega.

 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

 

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 02.06 valla kodulehel või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.