« Tagasi

Rütavere külas asuva Kingukuuse kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.09-08.10.2020

Tori Vallavalitsus korraldab Rütavere külas asuva Kingukuuse kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.09-08.10.2020.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning hoonestustingimused elamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamu maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Lubatud maksimaalseks ehitise kõrguseks põhihoonel on 9 m, abihoonel 7 m maapinnast ning ehitada võib elamuhoone koos kuni 5 abihoonega. Suurim lubatud ehitistealune pind kokku on 700 m². Hoonetel kasutada viilkatust, mille katusekalle on 300-500.

Planeeringuala suurusega 15732 m2 asub Tori vallas Rütavere külas Tori-Rütavere tee

ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Tori valla veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.