« Tagasi

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Maanteeamet teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
 
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 46 lõike 4 alusel kavandatud tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikke ja isikuid, kelle valduses olevat kinnisasja kavandatud tegevus mõjutab määral, mis ületab oluliselt tavapärast mõju, käesolevast teatest eraldiseisvalt ei teavitata.
 
Projekti eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimine. KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 29.11.2019 otsusega nr 15-7/19/500.
 
KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 25.05.2020-08.06.2020 Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee (Tee – Keskkonnamõju – Keskkonnamõju hindamise teated). Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub KMH programmi avalik arutelu e-aruteluna MS Teams keskkonnas 10.06.2020 algusega kell 17.30.
 
E-arutelul saavad osaleda kõik huvitatud isikud. Arutelul osalemiseks palume ennast eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile jyri.hion@skpk.ee. Koosolekuga liitumise juhend ja koosolekuga liitumise link on leitavad Maanteeameti kodulehel KMH programmi avalikustamise teates.
 
Kõikidel huvitatud isikutel on e-arutelu salvestist võimalik järele kuulata 7 päeva jooksul alates
12.06.2020 Maanteeameti kodulehel. Lisaks on salvestist võimalik järele kuulata tööaegadel Tori
Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse avalikus arvutis 5 tööpäeva jooksul alates 12.06.2020.
 
E-arutelu salvestise kuulamisel tekkinud ettepanekud KMH programmi kohta palub Maanteeamet saata e-posti aadressil maantee@mnt.ee või postiaadressile Teelise 4, Tallinn, 10916.
Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn).
Kontaktisikuks on põhiprojekti puudutavates küsimustes on Maanteeameti taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse juhataja Mart Michelis, e-post: Mart.Michelis@mnt.ee, tel 506 9421 ning keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes Maanteeameti keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt, e-post: Kristi.Olt@mnt.ee, tel 520 8169
Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Aide Kaar, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, tel. 6645808, e-post: aide.kaar@skpk.ee.