« Tagasi

KIK toetab eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumist

Keskkonnainvesteeringute keskusest (KIK) on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reoveemahuti ja omapuhasti paigaldamiseks eraisikutel, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikenes taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Kes saab toetust taotleda?

  • Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida KIKi kodulehelt: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
  • Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Toetusest

  • Toetust saab taotleda reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida juhul, kui piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon ning on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.
  • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub ehitustööde mahust ning rajatava torustiku pikkusest. Toetuse osakaal on 66% standardiseeritud ühikuhinnast. Toetuse summad on määrusega fikseeritud ning jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
  • Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt tehtud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või pärast 21.05.2018 ehitatud elamutega kinnistule torustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.
  • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks jagatakse toetust ühtekokku 17 miljonit eurot, millest praeguseks on rahastusotsusega kaetud ligikaudu 8 miljonit eurot. Rahastatud taotlusi on üle 2700.

 

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute keskusele hiljemalt 2023. aasta jaanuaris või kuni taotlusvooru eelarve täitumiseni.

Taotlemise tähtaeg pikeneb ka neile, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal.

Taotleda on võimalik:

  • e-toetuste keskkonnas (https://etoetus.struktuurifondid.ee);
  • KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mis tuleb saata KIKile e-posti teel (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn);
  • alates juunikuust saab taotluse täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul ette helistada telefonil 627 4171.

Taotlemisel tuleb KIKile esitada taotlusvorm koos vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimustega, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.

Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.

Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.

Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine".

Lisainfo: www.kik.ee ja KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@kik.ee, 627 4183).

Allikas: Keskkonnainvesteeringute keskus