« Tagasi

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Pahke tn 11 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek suurendada ehitistealust pinda 260 m² - ni, mis teeb kinnistu täisehitusprotsendiks 31 %. Uusi hooneid ei planeerita, eesmärk on seadustada kinnistul olev abihoone. Säilib olemasolev katastriüksuse sihtotstarve elamumaa. Pahke tn 11 kinnistu suurus on 841 m2, sihtotstarve elamumaa 100%. Krundil paiknevate hoonete ehitisealune pind kokku ületab üldplaneeringuga lubatud täisehitusprotsenti. Sauga valla kehtiva üldplaneeringuga on määratud alale elamumaa E1 juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni kahe korruselised elamud, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv suvilate piirkonnas oleval elamukrundil on 3 (elamu ja kuni 2 abihoonet). Detailplaneeringuga ei ole kavandatud ulatuslikult muuta üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet, ei ületata üldplaneeringuga määratud kõrguspiirangut, vähendata krundi minimaalsuurust ning ei muudeta detailplaneeringukohustuslikke alasid ja juhtusid. Detailplaneeringuga taotletav täisehitusprotsent ei ületa oluliselt üldplaneeringuga lubatut ning kavandatud täisehitust võib pidada tiheasustusala ja krundi suurust arvestades normaalseks. Seega ei ole tegemist üldplaneeringu olulise või ulatusliku muutmisega.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 02.06 veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.

 

Tori Vallavalitsus korraldab Sauga alevikus asuva Põõsalinnu tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning hoonestustingimused ärihoonete ehitamiseks. Planeeritavale alale on lubatud ehitada kokku 2 kuni kolmekorruselist ärihoonet kohapealse miljööga sobivana, katuseharja kõrgusega maapinnast kuni 11,0 m, katuse kaldenurk 0-20 kraadi. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on 1000 m².

Kinnistu suurus on 2083 m2, maa sihtotstarve on ärimaa 100%. Kinnistu asub Sauga alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla tee ääres. Lõuna suunas, Kuldnoka tee 1 kinnistul, asub toidupood, põhja-loode suunas Sauga Avatud Noortekeskus ja üldkasutatav maa. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Põõsalinnu tänava kaudu. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 02.06 veebilehel www.torivald.ee või eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.

 

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Sinika tn 8 ja Sinika tn 10 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 02.06-15.06.2020.

Detailplaneeringuga moodustatakse kahest kinnistust kolm elamumaa sihtotstarbega krunti. Planeeringuala suurus on ca 5000 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistud asuvad Tammiste külas Sinika tänava lõpus, külgnedes elamuarendusega, lõunast Markna kinnistuga (maatulundusmaa). Juurdepääs planeeringualale on Sinika tänavalt.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 26.05.2006 otsusega nr 48 kehtestatud Pargivälja, Mardivälja, Tillupuksi ja Unistuste maa kinnistute detailplaneering.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve,

mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet).

Planeeritavate kruntide suurused jäävad vahemikku 1400-1800 m2. Suurim lubatud ehitistealune pind on 275 m2. Põhihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast – 9 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus maapinnast – 5 m. Hoonete arv krundil – 3 (elamu ning kuni kaks abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 02.06 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

 

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.06-30.06.2020.

Aluste kinnistu asub Tori vallas Pulli külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Aluste kinnistu on hoonestamata. Lähipiirkond on osaliselt hoonestatud pereelamutega. Aluste kinnistu suurus on 13,37 ha, sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Detailplaneeringuga jagatakse Aluste kinnistu kümneks krundiks – 7 elamumaa krunti (pindalaga 3800-8865 m2), 2 maatulundusmaa krunti (pindalaga 43852 m2) ja 1 transpordimaa krunt (pindalaga 5100 m2). Planeeritava ala kruntideks jaotamisel on järgitud lähiümbruses paikneva olemasoleva hoonestuse krundistruktuuri ja hoonestustihedust ning säilitatakse võimalikult palju kalda-ala looduslikkust.

Elamumaa kruntidele on lubatud püstitada kuni 3 hoonet (1 põhihoone ja 2 abihoonet), maksimaalse ehitisealuse pinnaga 350 m2. Kruntide lubatud maksimaalne täisehituse osakaal on vahemikus 3,9 – 9,2 %.

Detailplaneeringuga on määratud hoonestusala, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Väljapoole hoonestusala on hoonete (põhi- ja abihoonete) püstitamine keelatud. Lubatud on maapealsete rajatiste ehitamine (nt jalgrataste varjualused, prügimajad).

Piirdeaedade rajamine on lubatud ainult vahetult ümber õueala, see tähendab piirdeaedu pole lubatud rajada Pärnu jõe kaldaastangu ülemisele servale lähemale kui 40 m. Nii säilib kaldaala looduslikkus, rohelise võrgustiku koridori läbimõõt vähemalt 70% ulatuses ja takistusteta loomade liikumine.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 01.06 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.