« Tagasi

Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Pulli külas asuva Aluste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.06-30.06.2020.

Aluste kinnistu asub Tori vallas Pulli külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Aluste kinnistu on hoonestamata. Lähipiirkond on osaliselt hoonestatud pereelamutega. Aluste kinnistu suurus on 13,37 ha, sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Detailplaneeringuga jagatakse Aluste kinnistu kümneks krundiks – 7 elamumaa krunti (pindalaga 3800-8865 m2), 2 maatulundusmaa krunti (pindalaga 43852 m2) ja 1 transpordimaa krunt (pindalaga 5100 m2). Planeeritava ala kruntideks jaotamisel on järgitud lähiümbruses paikneva olemasoleva hoonestuse krundistruktuuri ja hoonestustihedust ning säilitatakse võimalikult palju kalda-ala looduslikkust.

Elamumaa kruntidele on lubatud püstitada kuni 3 hoonet (1 põhihoone ja 2 abihoonet), maksimaalse ehitisealuse pinnaga 350 m2. Kruntide lubatud maksimaalne täisehituse osakaal on vahemikus 3,9 – 9,2 %.

Detailplaneeringuga on määratud hoonestusala, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Väljapoole hoonestusala on hoonete (põhi- ja abihoonete) püstitamine keelatud. Lubatud on maapealsete rajatiste ehitamine (nt jalgrataste varjualused, prügimajad).

Piirdeaedade rajamine on lubatud ainult vahetult ümber õueala, see tähendab piirdeaedu pole lubatud rajada Pärnu jõe kaldaastangu ülemisele servale lähemale kui 40 m. Nii säilib kaldaala looduslikkus, rohelise võrgustiku koridori läbimõõt vähemalt 70% ulatuses ja takistusteta loomade liikumine.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 01.06 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla kodulehel.