« Tagasi

Vallavalitsuse istungil 3. märtsil

  1. Otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Rätsepa külas asuval Kaseritsu kinnistul.
  2. Nõustuti Elbi külas asuvate Õuna, Uuetoa, Väike-Pere ja Metsa katastriüksuste jagamisega ning Suigu külas asuva Alevi katastriüksuse jagamisega.
  3. Otsustati nõustuda Selja külas asuva Pikasilla kinnisasja ja Taali metskond 21 kinnisasja osade vahetamise ja piiride muutmisega.
  4. Anti välja neli korraldust sundvalduse seadmise kohta.
  5. Otsustati välja anda kaks ehitusluba, sh Kurena külas asuva Aadu silla ümberehitamiseks. Üks 2019. aastal välja antud ehitusluba tunnistati kehtetuks.
  6. Määrati ühele Tori valla noorele huvihariduse ja -tegevuse toetust 300 eurot.
  7. Kinnitati Tori valla 2021. aasta eelarve alaeelarved.
  8. Otsustati sihtfinantseerida osaühingut Sindi Vesi 90 200 euroga sademevee hüvitise saamiseks. 
  9. Otsustati eraldada reservfondist Tori Valla Raamatukogu eelarvesse Sindi haruraamatukogu laenutusosakonna valgustuse parendamiseks 840 eurot.
  10. Otsustati rahastada ühe lapse tugiisikuteenust.