« Tagasi

Vallavalitsuse istung 23. veebruaril

 1. Tunnistati riigihanke „Sooja toidu kojuvedu Tori valla eakatele ja vähenenud toimetulekuvõimega isikutele" vastavaks, edukaks ja kvalifitseerituks osaühingu R-Resto pakkumus viie söögipäeva menüü maksumusega 32 eurot (lisandub käibemaks) ja toidu kojukandel ühe kilomeetri transpordikulu maksumusega 0,38 eurot.
 2. Nõustuti Kõrsa turbatootmisala laiendamisega ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi eelnõuga ning otsustati lugeda programm asjakohaseks ja piisavaks.
 3. Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.
 4. Kehtestati Sindi linnas Tori valla omandis olevate eluruumide üüri suurused.
 5. Väljastati ühed projekteerimistingimused.
 6. Anti välja neli korraldust sundvalduse seadmise kohta.
 7. Nõustuti Pulli külas asuva Uunäripa tee 1 katastriüksuse jagamisega.
 8. Otsustati välja anda kaheksa ehitusluba, sh Sauga avatud noortekeskusele parkla ehitamiseks ning Sindi linnas kaugküttetorustiku rajamiseks.
 9. Määrati huvihariduse ja -tegevuse toetust summas 1911,38 eurot kaheksale Tori valla noorele.
 10. Otsustati eraldada reservfondist 739 eurot Sindi lasteaia eelarvesse köögi veepehmendusseadme väljavahetamiseks.
 11.  Otsustati sihtfinantseerida osaühingut Sindi Vesi 14 860 euroga üleujutusohtude riskide maandamine meetme konsultatsioonilepingu finantseerimiseks.