« Tagasi

Sindi linnas Linnu tee 8 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05-07.06.2022

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas Linnu tee 8 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 25.05-07.06.2022.

Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud jagada Linnu tee 8 katastriüksus kuueks (6) krundiks: Krundid nr 1 - 5 – üksikelamu maa ja Krunt nr 6 – mänguväljaku- ja puhkemaa. Üksikelamumaa kruntide suuruse planeerimisel on aluseks võetud Sindi linna üldplaneeringu nõue, mille kohaselt on lubatud moodustada minimaalselt 1000 m2 suuruseid elamumaa krunte. Planeeringuga on määratud hoonestusala, mille piires on lubatud rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Ehitusõigus on määratud ühe üksikelamu ja kuni ühe abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 220 m2, üksikelamu kõrgus kuni 8,5 m (ümbritsevast maapinnast) ja kahekordne, abihoone kõrgus kuni 5 m (ümbritsevast maapinnast) ning ühekordne. Lubatud katusetüüp ja -kalle: üksikelamul viil-, kelp- või mitmepoolse kaldega katus (150-400), abihoonel viil- või ühepoolse kaldega katus (150-400). Hoonete paiknemine väljaspool hoonestusala ei ole lubatud. Suurima lubatud ehitisealuse pinna hulka ei ole arvestatud hooneosi, mis võivad vastavalt õigusaktile ulatuda hoonestusalast välja. Kavandatavate hoonete arhitektuur peab olema piirkonda sobiv, kõrgetasemeline ja keskkonda väärtustav. Planeeringuala suurusega 5754 m² asub Sindi linnas Linnu tee, Kure ja Luige tänavate vahelisel alal. Maa sihtotstarve on elamumaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.

Planeeringuala piirneb põhjast Kure tänavaga (74101:006:0300), lõunast Luige tänavaga (74101:006:0297), läänest Linnu teega (Linnu tee L1, 74101:006:0305) ning idast Kure tn 6 (74101:006:0028, elamumaa 100%) ja Luige tn 7 (74101:006:0023, elamumaa 100%) kinnistutega. Planeeringualale on rajatud juurdepääsud üle tänava-äärsete kraavide Kure ja Luige tänavatelt.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda alates 25.05.2022 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel https://www.torivald.ee/sindi-linn-linnu-tee-8-dp

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.