« Tagasi

Vallavalitsuse istungitel 17. ja 19. novembril

17. novembril

  1. Tori Põhikooli ja Sindi Gümnaasiumi rekonstrueerimistöödeks otsustati sõlmida töövõtuleping osaühinguga Sonmak Group, lepingu tähtaeg 1.02.2022 ja maksumus 74 065 eurot (lisandub käibemaks).
  2. Kinnitati kahe 2020. aasta ja kolme 2021. aasta hajaasustuse programmist rahastatud projekti lõpparuanded ja otsustati välja maksta toetus.
  3. Rahuldati viis korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
  4. Otsustati väljastada neljad projekteerimistingimused, sh Sauga alevikus Keskuse tn ja Eametsa külas Allika tee ääres kuni Nigula teeni jalg- ja jalgrattatee rajamiseks.
  5. Otsustati välja anda üks ehitusluba ja üks ehitusluba tunnistati kehtetuks.
  6. Otsustati anda nõusolek Tori alevikus kahe kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid kasuks elektripaigaldiste talumiskohustuse kehtestamise eesmärgil.
  7. Otsustati tagastada perioodi 1.11.2021-30.11.2021 eest viiele lapsevanemale Pärnu Raja Lasteaia kohatasu soodustus.
  8. Otsustati eraldada reservfondist Sindi Muusikakooli eelarvesse 2669 eurot klassiruumi remondiks.
  9. Anti välja korraldus korteriühistule restaureerimistoetuse saamisel ette nähtud tööde tähtaja pikendamise kohta.

19. novembril

  1. Tori valla haridusasutustele filtersüsteemiga õhupuhastite soetamiseks ja paigaldamiseks otsustati sõlmida müügileping osaühinguga Pro Air, lepingu maksumus 84 933 eurot (lisandub km).