« Tagasi

Teade keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tammiste külas Maasika tn 4 kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 14. oktoobri 2021 otsusega nr 389 keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Tammiste külas Maasika tn 4 kinnistul.

Planeeringuala suurus on ca 2004 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Tammiste külas ja külgneb Maasika tn 2 (73001:008:1542), Maasika tn 6 (73001:008:1544), Jõhvika tn 7 (73001:008:1516), Jõhvika tn 5 (73001:008:1515) ja Jõhvika tn 3 (73001:008:1514) kinnistutega. Juurdepääs planeeringu alale on Maasika tänavalt.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonete ehitusaluse kogupinna suurendamine 400 m2-le ehk 20%-le kinnistu kogupinnast. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusala ja ehitusõigus Maasika tn 4 kinnistule abihoone ehitamiseks. Abihoone on lubatud ehitada ühekorruselisena, katuseharja kõrgus kuni 5m ümbritsevast maapinnast, katusekalle 30°, katusekatte soovitavateks materjalideks on kivi või plekk, välisviimistluses on soovitav kasutada selliseid materjale nagu puit, kivi, krohv. Kuna abihoone on planeeritud krundi piirist 2 m kaugusele, siis peab Maasika tn 4 krundi omanik tagama tule leviku takistamise ehituslike vahenditega.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn. Koostaja: Lemma OÜ (reg nr 11453673).

KSH eelhinnangu koostamise vajadus tuleneb PlanS § 124 lõikest 6 ja KeHJS § 33 lõikest 2.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust hinnati KeHJS § 33 lõigete 3–5 alusel koostatud eelhinnangus. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimise ja sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole seega käesoleva eelhinnangu alusel vajalik.

Detailplaneeringu koostamiseks KSH algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta küsiti seisukohta Keskkonnaametilt ja Rahandusministeeriumilt.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.