« Tagasi

Tammiste külas Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.11 - 07.12.2021

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 08.11-07.12.2021.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonete ehitusaluse kogupinna suurendamine 400 m2-le ehk 20%-le kinnistu kogupinnast. Detailplaneeringuga määratakse hoonestusala ja ehitusõigus Maasika tn 4 kinnistule abihoone ehitamiseks. Abihoone on lubatud ehitada ühekorruselisena, katuseharja kõrgus kuni 5m ümbritsevast maapinnast, katusekalle 30°, katusekatte soovitavateks materjalideks on kivi või plekk, välisviimistluses on soovitav kasutada selliseid materjale nagu puit, kivi, krohv. Kuna abihoone on planeeritud krundi piirist 2 m kaugusele, siis peab Maasika tn 4 krundi omanik tagama tule leviku takistamise ehituslike vahenditega. Planeeringuala suurus on ca 2004 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Tammiste külas ja külgneb Maasika tn 2 (73001:008:1542), Maasika tn 6 (73001:008:1544), Jõhvika tn 7 (73001:008:1516), Jõhvika tn 5 (73001:008:1515) ja Jõhvika tn 3 (73001:008:1514) kinnistutega. Juurdepääs planeeringu alale on Maasika tänavalt. Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent 10%-20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Tiheasustusaladele on määratud täiendavad ehitustingimused, kus muuhulgas on määratud suurim lubatud krundi täisehitusprotsent: 1200 m2 kuni 3000 m2 – täisehitus kuni 15% (lubatud on ehitada elamu ja kuni kaks abihoonet).

Detailplaneering on PlanS § 142 tähenduses kehtivat üldplaneeringut muutev täisehitusprotsendi osas. Võtte arvesse piikonna üldist ehitustegevust ja planeeritava krundi suurust, ei muuda täisehituse protsendi suurendamine piirkonna üldist hoonestustihedust.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee