« Tagasi

Eametsa külas asuva Nigula tee 57 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.-17. mail

Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas asuva Nigula tee 57 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 4.-17.05.2021.

Detailplaneeringuga jagatakse Nigula tee 57 kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Elamukrundile, millel on juba hoonestus olemas (joonisel 4 POS 2), täiendavat ehitusõigust ei määrata ehk seal jääb kehtima olemasolev olukord. 

Ehitusõigus määratakse moodustatavale krundile, kus hetkel hoonestus puudub (pos 1). Ehitada võib elamuhoone koos kuni 2 abihoonega. Põhi- ja kõrvalhoonete paiknemine väljaspool hoonestusala ei ole lubatud.

Ühepereelamu (põhihoone) maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalseks katuseharja kõrguseks põhihoonel 9 m ning abihoonetel 5 m ümbritsevast maapinnast. Hoonetel kasutada viilkatust või lamekatust, mille katusekalle on 00-500. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi, plekk, rullmaterjalid. Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida piirkonnale omast arhitektuurilist üldpilti: ehitusmahtusid, katusekaldeid ja - tüüpe, korruselisust, ehitusmaterjale jne. Kasutada tohib puitu, viimistletud betooni, krohvi, kivi, tellist või nende kombinatsiooni. Ei tohi kasutada plastik- ja metallvoodrit. Ehitus- ja välisviimistlusmaterjalid peavad sobima paikkonnas juba kasutusel olevate materjalidega. Majade värvimisel eelistada ümbritseva hoonestuse ja looduskeskkonnaga sobivaid toone.

Krundi lubatud täisehitusprotsent vastavalt Sauga valla üldplaneeringule on 15%. Juurdepääs katastriüksusele tagatakse olemasolevalt Nigula teelt.

Piirde kõrgus kuni 1,5 m. Tänavapiirete rajamisel arvestada naaberkinnistute piirete kujundusega. Kinnistute vaheliseks piirdeks võib olla puidust lattaed või võrkpiire. 

Planeeringuala suurus on 13311 m². Planeeringuala asub Nigula tee ääres külgnedes lääne poolt endise suvilate piirkonnaga, mis on nüüdseks arenenud aastaringseks elamiseks mõeldud pereelamute piirkonnaks, põhja-ida suunas asub maatulundusmaa sihtotstarbega Oltre-Uuetoa kinnistu. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Nigula

teelt.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi on kinnistu osaliselt tiheasustusalas, osaliselt

hajaasustusalas. Uute elamute kavandamisel tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja harmoneerumist olemasoleva asustusega. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 04.05.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.