« Tagasi

Eametsa külas asuva Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.-17. mail

Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas asuva Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 4.-17.05.2021.

Detailplaneeringuga jagatakse Eametsa külas asuv Kukeküla tee 2 kinnistu kolmeks elamumaa krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeringualale moodustataval krundil POS 01 on lubatud suurim hoonete koguarv 4 (neli), elamu ja kolm abihoonet. Krundile POS 02 on lubatud suurim hoonete koguarv 2 (kaks), elamu ja abihoone ning krundile POS 03 on lubatud ehitada elamu, kus tavaliselt abihoonesse kavandatavad abiruumid peavad selle hoone puhul leidma koha põhihoonena toimiva üksikelamu mahus.  

Väikeehitised, mis ei ole hooned, võivad asuda ka väljaspool detailplaneeringu põhijoonisega määratud hoonestusalasid.

Ühepereelamu (põhihoone) maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalseks katuseharja kõrguseks põhihoonel 9 m ning abihoonetel 5 m ümbritsevast maapinnast. Hoonetel kasutada viilkatust või lamekatust, mille katusekalle on 00-500. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi, plekk, rullmaterjalid. Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida piirkonnale omast arhitektuurilist üldpilti: ehitusmahtusid, katusekaldeid ja - tüüpe, korruselisust, ehitusmaterjale jne. Kasutada tohib puitu, viimistletud betooni, krohvi, kivi, tellist või nende kombinatsiooni. Ei tohi kasutada plastik- ja metallvoodrit. Ehitus- ja välisviimistlusmaterjalid peavad sobima paikkonnas juba kasutusel olevate materjalidega. Majade värvimisel eelistada ümbritseva hoonestuse ja looduskeskkonnaga sobivaid toone.

Piirde kõrgus kuni 1,6 m. Tänavapiirete rajamisel arvestada naaberkinnistute piirete kujundusega. Eelistada puidust piirdeaedu. Soovi korral võib krundile rajatava piirdeaia siseküljele istuda ka sobiliku kõrgusega heki. 

Planeeringuala suurus on 7207 m². Planeeringuala asub Eametsa külas Niida tee ja Kukeküla tee vahelisel alal, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Niida tee ja Kukeküla tee kaudu.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Uute elamute kavandamisel tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja harmoneerumist olemasoleva asustusega. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 04.05.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.