« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 10. veebruari 2021 korraldusega nr 92 kehtestatud detailplaneeringust Tammiste külas Soovikusalu kinnistul.

Soovikusalu kinnistu (73001:008:0102) suurus on 3,05 ha ning maakatastri sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest on metsamaa 3 ha ja muu maa 0,05 ha.

Detailplaneeringuga jagatakse Soovikusalu kinnistu 18-ks elamumaa krundiks, lahendatakse juurdepääsud ja taristu, määratakse krundi ehitusõigus elamule ja abihoonetele. Planeeringu lahendus näeb ette 18-le väikeelamu krundile elamu ja kaks abihoonet. Maksimaalne kõrgus elamul 8 m, abihoonel 5 m (maapinnast) ning täisehituse protsent on 15%. Kõrghaljastuse osakaaluks tuleb jätta kinnistutel min 60% krundi pinnast.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille tulemusena selgus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Arvestades, et Tammiste küla on juba suhteliselt terviklik elamupiirkond, siis ei avalda Soovikusalu kinnistu elamualaks planeerimine alale olulist mõju. Kuna tegemist on tervikliku metsaalaga, siis on detailplaneeringuga seatud tingimused kõrghaljastuse säilimiseks, et anda alale oma iseloom ning tagada olemasoleva looduskoosluse säilimine elamute vahelisel alal.

Tori Vallavalitsus jättis oma 14. mai 2019 korraldusega nr 373 Soovikusalu kinnistu detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.

Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.