« Tagasi

Tori Vallavolikogu kehtestas Pulli ja Rütavere päikesepargi detailplaneeringu

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu kehtestas 16. mai 2024 otsusega nr 269 Pulli ja Rütavere külade piirkonna päikesepargi detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Pulli ja Rütavere külades hõlmates Pulli külas maatulundusmaa katastriüksuseid Raja, Uueaasa, Juntsi-Jaak, Nasa, Juntsi Jüri ning Rütavere külades maatulundusmaa katastriüksuseid Mihkli, Abja, Juntsi-Jüri, Kaarli, Nasa, Sopaaugu, Suureoja-Indriku ja Suureoja-Juhani. Planeeringuala suurus on kokku ~292 ha.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus päikesepaneelide paigaldamiseks ~127,7 hektarile ja neid teenindavate rajatiste rajamiseks. Planeeringualale on lubatud paigaldada tugiraamidel päikesepaneelid, keskpinge alajaamad, inverterid, kaablitrassid ja kommunikatsioonid. Planeeringualal paiknevale Abja kinnistule on lubatud püstitada kuni 6 hoonet, maksimaalse ehitisealuse pinnaga kokku 600 m² ja hoonete suurima lubatud kõrgusega 9 meetrit.

Detailplaneering muudab Sauga valla kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas päikesepargi kasutamise ajaks.

Planeeringuala osas koostati eksperthinnang ökoloogiliste mõjude kohta ning keskkonnamõjude eelhinnang. Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.

Pulli-Rütavere