« Tagasi

Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 01.07-14.07.2024 Nurme külas Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringuala suurus on 1400 m2. Kinnistu asub Vana-Tallinna maantee ja Tallinn-Pärnu-Ikla tee vahelisel ala. Külgnedes põhja ja lääne suunas elamuarendusega, ida suunas maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Tallinna mnt 12 kinnistuga. Juurdepääs planeeringu alale on Vana-Tallinna maanteelt Sireli tee kaudu.

Kinnistutel kehtib Tori Vallavalitsuse 28. juuni 2023 korraldusega nr 430 Sireli tee 3 ja Sireli tee 5 kinnistute detailplaneering. Planeeringuga moodustati neli elamumaa krunti.

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata kinnistule hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning lahendada vajalik taristu. Kinnistule on asutud ehitama elamut, kuid see ei vasta kehtivale detailplaneeringule.

Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalne ehitisealune pind, võimalik hoonete paigutamise ala (hoonestusala), lubatud hoonete arv, hoonete lubatud korruselisus ja suurim kõrgus. Hoonete tegelik paiknemine, mahuline liigendatus ja välisviimistlus määratakse lõplikult konkreetsete hoonete arhitektuur-ehituslike projektidega.

Detailplaneeringuga määratav maksimaalne krundi täisehitus on 15%. Lubatud on ehitada elamu ja kuni 3 abihoonet. Elamul kõrgus kuni 9 m, abihoonel kuni 5 m ümbritsevast maapinnast, katusekalle 20-500.

Hoonestusalast väljapoole, kuid mitte üle ehitusjoone, võib kõiki ehituslikke kujanõudeid arvestades kokkuleppel naabriga, paigutada kuni 20m² ehitisealuse pinnaga väikehooneid ja hoone osi, mida ei arvestata hoonete ehitisealuse pinna arvutamisel (nt pinnasele rajatud terrassi, sissekäigu kohale paigutatava varikatuse ja katuseräästad laiusega kuni 1m, välistrepi või panduse) ja ilma suletud ruumita varjualuse ehitisealuse pinnaga kuni 60m². Krundi hoonestuse ehitisealuse pinna hulka arvestatakse kõik kinnistule ehitatavad hooned va kuni 20m² väikehooned.

Planeering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/nurme-kula-sireli-5-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik.  Arvamused  ja  ettepanekud  detailplaneeringu  lahenduse osas palume esitada e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).