« Tagasi

Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu  eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 08.07-11.08.2024 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 27.08.2024 kell 18.30 Sauga Avatud Noortekeskuse saalis (Põõsalinnu 2, Sauga alevik, Tori vald). Planeeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 08.07.24 valla kodulehel ja Sauga teenusekeskuses (Selja tee 1a Sauga, Tori vald). Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse kohta palume esitada hiljemalt 11.08.2024 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).

Tori Vallavolikogu 17. augusti 2023 otsusega nr 184 algatati Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Vastavalt planeerimisseaduse nõudele toome järgnevalt välja antud planeeringuga seotud olulise info ja anname lühiülevaate planeeringu eskiislahendusest.

Detailplaneeringu ala asub Kilksama külas kahel pool Oti teed. Juurdepääs planeeringu alale on Oti teelt.

Detailplaneeringualal asuvad Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliiva tee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee äärsed, olemasolevad katastriüksused, vt Lisa 2 Tori Vallavolikogu 17. augusti 2023 otsuse nr 184 juurde. Planeeringuala piir vt Lisa 1 Tori Vallavolikogu 17. augusti 2023 otsuse nr 184 juurde.

Detailplaneeringusse on kaasatud osaliselt Taali metskond 59 (tunnus 80901:001:1210), Moosi (tunnus 80901:001:0076) katastriüksused, mõlemad on riigi omandis, valdajad on Riigimetsa Majandamise Keskus ja Maa-amet. Vaja on lahendada piirkonna vee-, kanalisatsioonisüsteem ning anda sademevee ärajuhtimise lahendus. Kuna vajaliku võimsusega puurkaev või puurkaevud ning reoveepuhasti ei mahu olemasolevatele, väikestele ja juba väga tihedalt hoonestatud katastriüksustele, siis planeeritakse võimalust rajada antud taristu osad Taali metskond 59 ja Moosi katastriüksustele. Planeeringu koostamise käigus tehakse aktiivset koostööd antud katastriüksuste valdajatega.  

Planeeringuala suurus on u 23,2 ha.

Detailplaneeringuga korrastatakse Kilksama külas elamualaks kujunenud, endise suvilakooperatiivi alal kogu elukorraldus tervikuna. Lahendatakse liiklusskeem, krunditakse välja teed nii, et oleks tagatud päästeauto liikumine ja teised vajalikud tuleohutuse nõuded, prügiauto liikumine ning lumekoristus, täpsustatakse juurdepääsud olemasolevatele katastriüksustele. Lahendatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteem, tuletõrjevee võimalus, sademevee süsteem. Lahendatakse nõrk- ja tugevvoolu trasside paiknemine. Määratakse hoonestusala ning ehitusõigus elamu ja abihoone või abihoonete ehitamiseks, antakse haljastuse ja heakorra lahendus.

Planeeringuga muudetakse olemasolevaid katastriüksuste piire. Planeeringualale on planeeritud juurdepääsuteed koos nõva ja tehnorajatistega. Teemaa kruntimisel võetakse olemasolevate katastriüksuste teeäärsetest servadest tee planeerimiseks maatükke.

Ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud, et hoonete ehitamiseks lubatud suurim ehitisealune pind võib olla 25% krundi pindalast. Planeeritud hoonete arhitektuurne lahendus peab sobituma piirkonna arhitektuurse stiiliga. Suurim lubatud hoone kõrgus on elamul üheksa meetrit ning abihoonel viis meetrit. Igal krundil võib olla üks elamu ning abihooned.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, üldplaneeringu muutmise vajaduse tingib:

  1. teede tarbeks maa-alade kruntimine, mille tulemusena moodustub palju krunte, mis on alla 1200 m²;
  2. täisehituse protsent saab mitmetel kruntidel olema eeldatavalt suurem kui 20.

Sauga valla üldplaneeringu järgi on planeeritava maa-ala juhtotstarve väikeelamumaa.

Endiste hooajalise hoonestusega suvilapiirkondade elamualadeks väljaarendamine on oluline. Vajalik on, et tekiksid terviklikud asustusüksused, kus on välja arendatud nii sotsiaalne kui tehniline taristu, toimiv ühistransport ning on tagatud teised kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad teenused.

Planeeringu algatamisel tehti keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning leiti, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik.