« Tagasi

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse BIOLAN Baltic OÜ (registrikood: 10053500; aadress: Kasvuturba, Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond 87001) esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/320226 muutmise taotluse. 

Ettevõtte põhitegevuseks on puusöe (tavasöe ehk grillsöe ja biosöe) toomine Tori vallas Selja külas Söetehase kinnistul (katastritunnus: 80801:001:0294). Käitise tootmisetappideks on söe valmistamine ja toodangu sorteerimine ning pakkimine. Tootmise käigus väljutatakse saasteaineid välisõhku kahest heiteallikast: Puusöe tootmine (V-1) ja Pakkeliin (V-2). Aastas toodetakse kuni 2400 tonni puusütt, millest ca 80% moodustab tavasüsi ja 20% biosüsi. Puusütt toodetakse kolme puusöeahjuga ja nende sissekütmiseks kasutatakse aastas kuni 158,4 tonni okaspuitu. Käitise põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,42 MWth. Ettevõttele on keskkonnaluba vajalik, kuna käitise heiteallikatest väljutatakse saasteaineid lämmastikdioksiid, PMsum ning lenduvaid orgaanilisi ühendeid välisõhku koguses, mis ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused või saasteainete heite künniskogused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" lisas nimetatud künniskoguseid. 

Ettevõte taotleb eelnimetatud loa muutmist seoses heiteallika V-2 (pakkeliini tsüklon) asukoha ja parameetrite muutusega. Lisaks täpsustatakse olemasolevate heitealika V-1 (puusöe tootmine) parameetreid ja viiakse LHK projekt kooskõlla muutunud õigusaktidega. 

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-127683.