« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Tammiste külas Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 5. septembri 2023 korraldusega nr 571 kehtestatud detailplaneeringust Tammiste külas Väike-Kastani, Kastani tee 3, Kastani tee 5 ja Kastani tee kinnistutel.

Planeeritava ala moodustavad Väike-Kastani katastriüksus (suurus 1464 m2, 100% üldkasutatav maa), Kastani tee 3 katastriüksus (suurus 11536 m2, 100% elamumaa), Kastani tee 5 katastriüksus (suurus 832 m2, 100% tootmismaa) ja Kastani tee katastriüksus (suurus 3015 m2, 100% transpordimaa).

Planeeringuala suurus on ca 16 850 m2. Kinnistud asuvad Tammiste külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres. Külgnedes põhja ja lääne suunas elamuarendusega, ida suunas maatulundusmaa sihtotstarbega Lepa tee 2 kinnistuga. Juurdepääs planeeringu alale on Ristiku teelt.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 17.08.2007 otsusega nr 100 kehtestatud Väike Kastani kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati kümme (10) väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, üks transpordimaa krunt, üks tootmismaa krunt ja üks üldmaa sihtotstarbega krunt.

Detailplaneeringuga moodustatakse viis (5) üksikelamumaa krunti, üks haljasalamaa krunt ja üks tee ja tänavamaa krunt. Elamumaa krundi suurused jäävad vahemikku 1556 m2 – 3120 m2. Planeeringuga on määratud hoonestusala, mille piires on lubatud rajada ehitusõigusega määratud hooneid. Ehitusõigus on määratud ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on vastavalt krundi suurusele 230 m2 - 250 m2, üksikelamu kõrgus kuni 8,5 m (ümbritsevast maapinnast) ja kahekordne, abihoone kõrgus kuni 5 m (ümbritsevast maapinnast) ning ühekordne. Lubatud katusetüüp ja -kalle: viilkatus (00-450).

Krundipiiridele on lubatud rajada piirdeaed, mis sobivad piirkonnas olevate piirdetüüpidega. Üle 1,4 m kõrgused piirded peavad olema läbipaistvad. Piirete maksimaalne kõrgus 1,6 m.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet).

Tiheasustusaladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik maa-ala enam kui kolmeks krundiks jaotamise korral, kui soovitakse ehitusõigust hoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.