« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Tammiste külas Ojapealse tee 1 ja Ojapealse tee 3 kinnistutel

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 30. mai 2024 korraldusega nr 311 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas asuvatel Ojapealse tee 1 ja Ojapealse tee 3 kinnistutel.

Planeeritava ala moodustavad Ojapealse tee 1 kinnistu (suurus 2077 m2, 100% elamumaa) ja Ojapealse tee 3 kinnistu (suurus 2361 m2, 100% elamumaa). Planeeringualasse võetakse ka ca 3000 m2 suurune osa Arukase tee // Ojapealse teest (73001:008:1841), et lahendada juurdepääs moodustatavatele kruntidele. Planeeringuala suurus on ca 7500 m2. Kinnistud asuvad Tammiste külas Lepa tee ja Ojapealse tee nurgal, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringu alale on lahendatud Oblika tänavalt ja Lepa teelt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut jagada kolmeks (3) krundiks, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 22.12.2008 otsusega nr 97 kehtestatud Välgu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati kaksteist väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, kolm transpordimaa krunti, kaks tootmishoonetemaa krunti, üks ärimaa krunt ja üks krunt sihtotstarbega 95% maatulundusmaa, 5% ärimaa.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet).

Tiheasustusaladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik maa-ala enam kui kolmeks krundiks jaotamise korral, kui soovitakse ehitusõigust hoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

Lisauuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.