« Tagasi

Tori Vallavolikogu 20.06.2019 istungi kokkuvõte ja järelevaatamine

Vaata Tori Vallavolikogu istungit järele siit!

 

20. juunil otsustati Tori Vallavolikogus järgmist:

1. Kinnitati Tori valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

2. Otsustati korraldada ümber Tori Vallavalitsuse hallatavad asutused Are Raamatukogu, Suigu Raamatukogu, Sauga Raamatukogu, Urge Raamatukogu, Sindi Linnaraamatukogu, Tori Raamatukogu ning moodustada alates 01.08.2019 Tori vallavalitsuse hallatava asutusena Tori Valla Raamatukogu.

Tori Valla Raamatukogu asub Sindi linnas ning selle aadress on  Pärnu mnt 55a, Sindi linn, Tori vald.

3. Võtta vastu Tori Valla Raamatukogu põhimäärus.

Tori Valla Raamatukogu põhimääruses sätestatakse rahvaraamatukogu ülesanded, juhtimise korraldus, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuur ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

4. Võtta vastu Tori valla finantsjuhtimise kord.

Tori valla finantsjuhtimise kord koondab ühte õigusakti eelarve ja majandusaasta aruande menetlemise toimingud ning reservfondi moodustamise, kasutamise ning arvestuse pidamise korra. Dokument annab üldised tähtajad eelarve ja majandusaasta aruandega seotud toimingute teostamiseks ja võimaldab isikutel, kellel on õigus taotleda raha valla eelarvest järgida taotluste esitamise ning menetlemise korda.

5. Otsustati nõustuda Nurme III turbatootmisala kaevandamisloa taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõudega.

Osaühing ASB Greenworld Eesti esitas Keskkonnaametile taotluse Nurme III turbatootmisala kaevandamise loa saamiseks. Taotletav Nurme III turbatootmisala asub Pärnu maakonnas Tori vallas riigile kuuluval kinnistul Halinga metskond 39, mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav Nurme III turbatootmisala mäeeraldis asub Lavassaare turbamaardlas.

6. Seada sundvaldus Tori valla kasuks Pärnu maakonnas Tori vallas Tammiste külas asuva, Huno Orula'le kuuluva Tareke 4 kinnistu koosseisu kuuluvale Tarekese tee L2 katastriüksuse 396 m2 suurusele maa-alale. 

Tori Vallavalitsusel on kavatsus Tarekese tee viia mustkatte alla.

7. Võtta vastu määrus „Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord".

Võlanõustamisteenuse eesmärgiks on isiku abistamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, tema vastu esitatud nõuetega toimetulekul. Teiste täiendavate sotsiaaltoetuste eesmärgiks on tagada isikute igapäevaeluga toimetulek muude neile vajalike ja sobilike teenuste abil (nt viipekeele tõlketeenus). Erinevate toetuse taotlejate avaldustest nähtub, et pea igal kolmandal toetuse taotlejal on olnud kokkupuuted kohtutäituriga ning makseraskused. Tihti on kohtutäiturite poolt kinni peetud summad ka oluliselt suuremad, kui need seadusega lubatud on. Seetõttu vajavad Tori valla elanikud võlanõustamisteenust, et oma majandusliku olukorraga paremini toime tulla.

8. Võtta vastu määrus „Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord".

Üldhooldusteenust osutatakse täisealisele isikule tema turvalisuse ja elukvaliteedi tagamiseks, kui igapäevane hakkamasaamine koduses keskkonnas on häiritud. Tegemist on teenusega, mida Tori vald ise ei osuta, vaid mille saamise vald korraldab ning vajadusel rahastab. Teenuse osutamise aluseks on isiku abivajaduse hindamine ja finantseerimise väljaselgitamiseks ka majandusliku võimekuse hindamine. Majanduslikku võimekust hinnatakse ka isiku seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega isikute osas. Kui ülalpidamist ei ole võimalik saada ning isiku oma vahenditest teenuse eest tasumiseks ei piisa, on õigus isikul taotleda hooldustoetust. Hooldustoetuse määrab valla Hoolekandekomisjon.

9. Informatsioonid:

9.1 Hajaasustuse programmi 2019. aasta projektide rahastamine

9.2 Avalduse (allkirjade) laekumine

9.3 Mihkel Mathieseni monumendi saatus

 

Volikogu liikmete poolthäälteenamusega jäeti päevakorrast välja eelnõu „Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine", kuna ei olnud kohal piisavalt volikogu liikmeid.