« Tagasi

Tori Vallavolikogu 16.05.2019 istungi kokkuvõte ja järelevaatamine

Tori Vallavolikogu istungit saab järele vaadata SIIT.

 

16. mail otsustati Tori Vallavolikogus järgmist:

1. Võeti vastu määrus „Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord".

Määrusega kehtestatakse munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord, mis vastab kehtivale põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele. Samuti viiakse Tori valla munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord ühtsetele alustele.

2. Võeti vastu määrus „Vallaliinide sõidupileti hinna ja sõidusoodustuse kehtestamine".

Määrusega kehtestatakse ühtne sõidupileti hind (50 senti) ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval sõitjate liiniveol Tori vallas.

3. Võeti vastu määrus „Määruste kehtetuks tunnistamine".

Tunnistati kehtetuks ühinenud omavalitsuste erinevad õigusaktid, mis on kaotanud aktuaalsuse või asendunud uue õigusaktiga.

4. Anti load kinnisasjade omandamiseks.

Anti luba Uus Mets OÜ-l omandada Tori vallas Rütavere külas asuv Väike-Abja kinnistu ja Tori vallas Urge külas asuv Küünoja kinnistu.

5. Võeti vastu otsus „Arvamuse andmine Tammiste liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse kohta".

AS Tariston esitas Keskkonnaametile taotluse maavara kaevandamiseks keskkonnaloa saamiseks Tammiste liivakarjääri mäeeraldisele täiteliiva kaevandamiseks. Tori Vallavolikogu otsustas nõustuda Tammiste liivakarjääri kaevandamiseloa taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõudega.

6. Arupärimine vallavanemale

Vallavanem Lauri Luur vastas volikogu liikme Marko Šorini poolt esitatud arupärimisele.