« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab Soovikusalu kinnistu detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmisest

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 14.05.2019 korraldusega nr 373 Soovikusalu kinnistu detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmisest.

Soovikusalu kinnistu detailplaneering algatati Sauga Vallavalitsuse 21.02.2013 korraldusega nr 76. Soovikusalu kinnistu (73001:008:0102) suurus on 3,05 ha ning maakatastri sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest metsamaa 3 ha ja muu maa 0,05 ha. Detailplaneeringuga jagatakse Soovikusalu kinnistu 18-ks elamumaa krundiks, lahendatakse juurdepääsud ja taristu, määratakse krundi ehitusõigus elamule ja abihoonetele.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn.

Eelhindamise tulemusena selgus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub, kuna kavandatud tegevus ei liigitu Eesti ja EL õigusaktide järgi olulise keskkonnamõjuga tegevuseks ning tegevuse keskkonnamõju automaatselt, õigusaktide nõuetest lähtuvalt, hindama ei pea. Samuti ei tuvastatud eelhindamise raames kavandatava tegevuse ellurakendamisega olulise negatiivse keskkonnamõju kaasnemist keskkonnale.

Arvestades, et Tammiste küla on juba suhteliselt terviklik elamupiirkond, siis ei avalda Soovikusalu kinnistu elamualaks planeerimine alale olulist mõju. Kuna tegemist on tervikliku metsaalaga, siis on mõistlik seada detailplaneeringuga tingimused kõrghaljastuse säilimiseks, et anda alale oma iseloom ning tagada olemasoleva looduskoosluse säilimine elamute vahelisel alal. Arvestades, et planeering on koostamisel, siis on antud tingimused ka seatud. Olulisim tingimus on, et hoonestusalad ja teed rajatakse tingimusel, et säilitatakse olemasolev maastikupilt ja et puude mahavõtmine on lubatud hoonestuse alalt ja teemaalt raadamisplaani alusel. Samuti on otstarbekas tähistada detailplaneeringus konkreetne ala, kus on keelatud metsa maha võtmine ning seatud täpsemad tingimused metsase maastikupildi säilitamiseks. Arvestades, et tegemist on metsaalale rajatava elamupiirkonnaga, siis on nimetatud tingimuste alusel tõenäoline, et maksimaalne hulk kõrghaljastust säilib. Soovikusalu kinnistu kavandamine elamumaaks ei avalda piirkonnale olulist negatiivset mõju.