« Tagasi

Tori Vallavalitsus kuulutab välja avalikud konkursid arendusnõuniku, ehitusspetsialisti, korrakaitseametniku ja vallavara nõuniku ametikohtade täitmiseks

ARENDUSNÕUNIK

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Ametikoha eesmärk on Tori vallas valla arengustrateegia, arengukava ja teiste strateegiliste arengudokumentide koostamise korraldamine, kohaliku ja rahvusvahelise projektitööalase tegevuse korraldamine, suuremate projektide juhtimine ja koordineerimine vallavalitsuse poolt kinnitatud tegevuskava alusel.

Nõuded kandidaadile:

·         töökogemus samal ametialal vähemalt 2 aastat

·         rakenduskõrgharidus

·         juhtimisõigus B kategooria

·         arvutioskus kesktase 

·         kandidaadilt ootame head organiseerimis- ja koordineerimisoskust ning projektitöö kogemust

Konkursil osalemiseks esitada:

·         kirjalik avaldus;

·         elulookirjeldus

·         motivatsioonikiri 

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 31.01.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile eve.atka@torivald.ee või paberkandjal allkirjastatult Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa.

Lisainfo: abivallavanem Signe Rõngas 525 3189.

 

 

EHITUSSPETSIALIST

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Ametikoha eesmärk on Tori vallas ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetluse korraldamine vastavalt seadustele ja kehtivatele õigusaktidele ning ehitusvaldkonna riikliku järelevalve korraldamine.

Tööülesanded:

·         ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetluse korraldamine (s.h taotluste läbivaatamine, kooskõlastuste ja arvamuste hankimine, haldusaktide ettevalmistamine, menetlusega seotud kirjavahetuse korraldamine jmt);

·         ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele antud riikliku järelevalve ülesannete raames menetluste läbiviimine;

·         ehitisregistrisse kandmata ehitiste väljaselgitamine ning selleks vajalike riikliku järelevalve menetluste läbiviimine;

·         vallakodanike abistamine valdkonna taotluste täitmisel;

·         oma pädevuse piirides teabenõuetele ja kirjadele vastamine.

Nõuded kandidaadile:

·         valdkonnaga seotud seaduste tundmine;

·         oskus töötada arvutis ja tööks vajalikes registrites.

Kasuks tuleb:

·         ehitus-projekteerimisalane kõrgharidus;

·         eelnev töökogemus ehitussektoris ja avalikus teenistuses

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 31.01.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile eve.atka@torivald.ee või paberkandjal allkirjastatult Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa.

Lisainfo: abivallavanem Signe Rõngas 525 3189.

 

 

KORRAKAITSEAMETNIK

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Korrakaitseametniku ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel, ettekirjutuste tegemine asendustäitmise ja sunniraha rakendamine oma tegevusvaldkonna raames.

Tööülesanded:

·         teostab valla haldusterritooriumil järelevalvet seaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud pädevuse piires;

·         selgitab välja väärtegude toimepanijad;

·         vallavalitsusele laekunud teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimise järel väärteo koosseisu ilmnemisel alustab väärteomenetluse või pädevuse puudumisel edastab materjalid pädevale kohtuvälisele menetlejale;

·         teeb kandeid väärteomenetluse portaali;

·         teeb väärteoasjades otsused;

·         peab arvestust enda menetluses olevate väärteoasjade ja enda poolt läbiviidud järelevalve menetluse üle;

·         koostab ettekirjutusi ja rakendab sunniraha seaduses sätestatud alustel ja korras;

·         teostab liikluskorralduse järelevalvet;

·         osaleb avaliku korra tagamisel.

Nõuded kandidaadile:

·         korrakaitseametnik peab omama vähemalt rakenduslikku kõrgharidust ja soovitavalt politseialast väljaõpet;

·         vähemalt 3-aastane väärteomenetluse alane töökogemus;

·         riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;

·         kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;

·         seadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja kohaliku omavalitsuse töövaldkondi reguleerivate õigusaktide süsteemis orienteerumine;

·         haldus- ja tsiviilkohtumenetlust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;

·         karistusõigust ja väärteomenetlust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;

·         asjaajamiskorra põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;

·         olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega;

·         algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 02.02.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile eve.atka@torivald.ee või paberkandjal allkirjastatult Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa.

 

 

VALLAVARA NÕUNIK

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Vallavara nõuniku ametikoha eesmärk on Tori vallavalitsuse elamu-ja kommunaalmajanduse korrashoiu korraldamine.

Tööülesanded:

·         koordineerib oma valdkonnas vallavalitsuse majandusalast tööd, korraldab ja lahendab valla transpordiga seotud küsimusi;

·         korraldab valla elektri-, soojamajanduse ja veevarustuse alaseid töid;

·         lahendab ühistranspordi liiklusega seonduvaid küsimusi ning teeb ettepanekuid vastavate eeskirjade ning normdokumentide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks;

·         planeerib, koordineerib ja juhendab tuleohutusalaseid töid;

·         koordineerib Sindi sauna tööd;

·         peab lepingute sõlmimiseks läbirääkimisi ja valmistab ette valla hoonete ja ruumide üürile andmise, kindlustuse, elektri, vee- ja kanalisatsiooni, soojuse- ning valve lepingud;

·         koostab ja täidab oma vastutusvaldkonna eelarve ning tööde kava.

Nõuded kandidaadile:

·         Peab omama vähemalt keskharidust ning teadmisi ja kogemust majandus- ja tehnika valdkonnas;

·         valdama eesti keelt kõnes ja kirjas ning vene keelt suhtlustasandil;

·         omama arvuti kasutamise oskust kasutusel olevate ja tööks vajalike programmide käsitlemisel;

·         olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes ja tingimustes.

 Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 02.02.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile eve.atka@torivald.ee või paberkandjal allkirjastatult Tori Vallavalitsus, Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, Pärnumaa.