« Tagasi

Teade Sauga alevikus Lauka tee 4, Tehnika tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks KSH algatamata jätmisest

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldusega nr 652 Lauka tee 4, Tehnika tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmisest.

Lauka tee 4, Tehnika tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneering algatati Tori Vallavalitsuse 7. veebruar 2019 korraldusega nr 110. Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on ala kruntideks jagamine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Planeeringuala suurus on 46000 m2, maa sihtotstarve on tootmismaa 100%. Kinnistud asuvad Sauga alevikus piirnedes läänest Hirvela elamuarendusega, teistest külgedest põhiliselt tootmismaadega. Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi paikneb planeeritav ala tootmise maa-alal, kus ehitustegevus toimub detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringu koostamise kohustusega kaasneb keskkonnamõju eelhindamise läbiviimise kohustus. Keskkonnamõju eelhinnangu põhjal otsustab kohalik omavalitsus keskkonnamõju hindamise läbi viimise vajalikkuse ja täpsusastme iga arenduse puhul eraldi. Keskkonnamõju eelhinnangu raames tuleb pöörata tähelepanu kumulatiivsetele mõjudele, arvestades koosmõju olemasolevate saasteallikatega. Elamualadega vahetult külgnevatel aladel ei ole lubatud arendada elamistingimusi halvendavat äri- või tootmistegevust. Detailplaneeringuga kavandada tootmismaa krundile ka haljastus. Vähemalt 25% planeeritud tootmisala territooriumist on kohustuslik haljastada eelkõige puhvervööndi rajamise eesmärgil.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn. Eelhinnangu koostaja on OÜ Linnak, Karri Tiigisoon, töö nimi „Tori vallas, Sauga alevikus, Lauka tee 4, Tehnika tn 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang" august 2019.

Eelhindamise tulemusena selgus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Samuti ei tuvastatud eelhindamise raames kavandatava tegevuse ellurakendamisega olulise negatiivse keskkonnamõju kaasnemist keskkonnale.

KSH eelhinnangu koostaja tõi välja tingimused, millega peab detailplaneeringu koostamisel arvestama:

  • Otstarbekas on hoonestusalad kavandada nõnda, et hoonestusaladest elamualade poole on võimalik paigutada kõrghaljastust.
  • Samuti on vajalik vaadata planeeringu raames raskeveokite liikumist ja selle potentsiaalset mõju elamupiirkonnale. Vajadusel seada tingimused raskeveokite liikumisele.
  • Üldplaneeringust tulenevad tingimused kirjutada detailplaneeringusse.

KSH algatamata jätmise korralduse eelnõu kohta küsiti seisukohta Keskkonnaametilt, kes on seisukohal, et lähtudes planeeringu eesmärkidest, planeeringuala keskkonnatingimustest ja koostatud KSH eelhinnangust ei kaasne teadaoleva informatsiooni alusel planeeritava tegevusega eeldatavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2² mõistes olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei ole KSH algatamine eeldatavalt vajalik.