« Tagasi

Teade kehtestatud detailplaneeringust Tohera külas Tõkkeoja kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 19. septembri 2019 otsusega nr 185 kehtestatud detailplaneeringust Tohera külas Tõkkeoja kinnistul.

Planeeringuala asub Tori vallas Tohera külas Navesti jõe ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitustingimuste määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks ning taristu rajamiseks, tehniliste ja keskkonnaalaste võimaluste ja planeeritaval maa-alal võimalike vastuolude olemasoleva katastriüksuse väljaarendamisel Navesti jõe kaldale välja selgitamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringuga kavandatu muudab Tori valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringuga saab tutvuda SIIN.