« Tagasi

Teade detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Tammiste külas asuva Soovikusalu kinnistu (73001:008:0102) detailplaneeringu avaliku väljapaneku 12.09-27.09.2019.

Soovikusalu kinnistu suurus on 3,05 ha ning maakatastri sihtotstarve 100% maatulundusmaa, millest on metsamaa 3 ha ja muu maa 0,05 ha. Kinnistu asub Tammiste külas Pärnaõie tee ääres. Juurdepääs on võimalik Pärnaõie teelt. Lähipiirkond on valdavalt hoonestatud olemasolevate suvilate ja elamutega. Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve.

Planeeringu lahendus näeb ette 18-le väikeelamu krundile elamu ja kaks abihoonet. Maksimaalne kõrgus elamul 8 m, abihoonel 5 m (maapinnast) ning täisehituse protsent on 15%. Kõrghaljastuse osakaaluks tuleb jätta kinnistutel min 60% krundi pinnast. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 12.09 Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.