« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori alevikus Treeningraja kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 482 algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Tori alevikus Treeningraja kinnistul (80803:001:0996). 

Planeeritav ala hõlmab Tori Hobusekasvanduse kinnistut Treeningrada, suurusega 118532 m², mis asub Tori alevikus Pärnu mnt ja Võlli tee vahelisel alal. Juurdepääs krundile on võimalik Pärnu maanteelt ja Võlli teelt. Treeningraja kinnistu jääb Tori mõisaansamblisse kuuluvatele hoonete, kalmistu ja seal paiknevate mälestusmärkide ühisesse kaitsevööndisse.

Planeeringu eesmärgiks on määrata ehitusõigus sise- ja soojendusmaneeži ehitamiseks, lisaks harjutusväljaku, parklate, hobubokside ning hobuste treenimiseks vajamineva spordiväljaku ehitamiseks. Samuti soovitakse lahendada seejuures liikluskorraldus ja ligipääs Tori Hobusekasvanduse kompleksile.

Kehtiva Tori valla üldplaneeringu põhijoonisel on antud piirkond tähistatud tootmismaana. Tootmismaade alla klassifitseeritakse maakasutajatena kõik tootmisega seotud ettevõtted (tootmine, tööstus, loomakasvatus ja laohooned). Pärnu maakonna planeeringu kohaselt on Tori kohalik keskus ja Tori Hobusekasvandus strateegiaplaanil tähistatud kui Hobumajanduse kompetentsikeskus. Samuti on piirkond laiemalt osa suuremast turismipiirkonnast. Nii kehtiv maakonnaplaneering kui ka Tori üldplaneering toetavad piirkonna arengut hobusekasvatusena, mida toetavad pikaajalised traditsioonid. Hobusekasvanduse arenguks on jäetud üldplaneeringus maa-ala, mis soovitakse kasutusele võtta.