« Tagasi

Rätsepa külas asuva Kivikeldri kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Rätsepa külas asuva Kivikeldri kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.10-14.10.2018.

Detailplaneeringuga muudetakse kinnistu maasihtotstarve elamumaaks, määratakse hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Kivikeldri kinnistu (80801:001:0892) suurus on 5717 m2, maa sihtotstarve on maatulundusmaa. Kivikeldri kinnistu asub Rätsepa külas ning piirneb Kiviaia kinnistuga ja Navesti jõega.

Tori valla kehtiva üldplaneeringu järgi asub Kivikeldri kinnistu 0,25 km laiusel rohekoridoril K9 ja väärtuslikul maastikul VM 8. Üldplaneeringus on välja toodud erinevad tingimused ja soovitused ehitustegevuse korral rohealadel ja väärtuslikul maastikul, planeeringu koostamisel tuleb nendega arvestada. Detailplaneering ei muuda Tori valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

 

Planeeringu materjalid