« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab kehtestatud detailplaneeringust Eametsa külas Pärnu lennujaama kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 08.05.2019 korraldusega nr 353 kehtestatud detailplaneeringust Eametsa külas Pärnu lennujaama kinnistul.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reisiterminali hoone renoveerimiseks ja laiendamiseks ning hooldetehnika hoonetele ehitusõiguse määramine, lahendades seejuures juurdepääsud ja liitumise tehnovõrkudega. Hoonete suurim lubatud arv planeeringualal on 70, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 60 000 m2. Kavandatud hoonete suurim kõrgus on 24 m maapinnast.

Planeeringuala hõlmab Tori vallas Eametsa külas asuvat Pärnu lennujaama kinnistut osaliselt (ca 20 ha), kinnistu sihtotstarve on 100% transpordimaa. Kinnistu üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on lennuvälja maa. Detailplaneering on vastavuses Sauga valla üldplaneeringuga (kehtestatud 05.12.2016).

Planeeringulahendusega on tagatud Sauga valla üldplaneeringu kohane areng kontaktvööndis ja selle realiseerimisega ei kaasne olulisi negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid, sealhulgas mõju loodusele.