« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Sauga alevikus Lauka tee 2a kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 158 algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Sauga alevikus Lauka tee 2a kinnistul (73001:001:0650). 

Planeeritav ala asub Pärnu maakonnas Tori vallas Sauga alevikus ning piirneb läänest Lauka teega, põhjast hoonestatud ühiskondlike ehitiste maaga ning idast ja lõunast reformimata riigimaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Lauka teelt. Planeeritava ala moodustab Lauka tee 2a kinnistu, mille suurus on 2742 m2, sihtotstarve on elamumaa 100%. Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks. Ehitisregistri andmetel paikneb Lauka tee 2a kinnistul üksikelamu. Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Lauka tee 2a kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Lahendatakse juurdepääsud ja tehniline taristu. Määratakse hoonestusalad ja antakse ehitusõigus kruntidele elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala väikeelamute maa otstarbega alal. Detailplaneering muudab üldplaneeringut, kuna planeeritavate kruntide suurused jäävad väiksemad üldplaneeringuga määratud minimaalsest suurusest, so 1200 m2. Detailplaneeringuga kavandatakse kruntide suuruseks 700-1000 m². Kehtiva Pärnu maakonnaplaneeringu kohaselt asub Lauka tee 2a kinnistu linnalise asustusega alal. Seda iseloomustavad asustuse kompaktsus – nii olemasoleva hoonestuse tihedus, maakasutusfunktsioonide mitmekesisus (elamualad, tootmisalad, äripiirkonnad, kompaktsele asustusele omased puhkealad jms), ühtsed teede- ja tehnovõrgud ning mitmesuguste teenuste ja töökohtade olemasolu. Planeeringuala piirkonnas on eelmainitud tingimused olemas ning järgitakse linnalise asustusega asulate tihendamise põhimõtet ja rakendatakse kompaktsuse printsiipi. Linnalise asustuse tavapärase krundistruktuuri loogikast lähtuvalt leiab Tori Vallavolikogu, et Sauga valla kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanek on põhjendatud.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn.

Eelhindamise tulemusena selgus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.