« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab detailplaneeringu algatamisest ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Pulli külas Aluste kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 150 algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Pulli külas Aluste kinnistul (73001:007:0039). 

Aluste kinnistu asub Pärnu maakonnas Tori vallas Pulli külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Aluste kinnistu on hoonestamata. Lähipiirkond on osaliselt hoonestatud pereelamutega. Aluste kinnistu suurus on 13,37 ha, sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Aluste kinnistu elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Selgitada välja tehnilised ja keskkonnaalased võimalused olemasoleva katastriüksuse väljaarendamisel Pärnu jõe kaldale. Lahendatakse juurdepääsud ja tehniline taristu. Määratakse hoonestusalad ja antakse ehitusõigus kruntidele elamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamisel arvestatakse olemasoleva hoonestustihedusega ning säilitatakse võimalikult palju kalda-ala looduslikkust. Pärnu jõe kallastel on maalihete oht reaalne. Lähtuvalt sellest tuleb hinnata kalda püsivust antud asukohas ning vajadusel teha geoloogilised uuringud ning seetõttu näha ette meetmed kalda püsivuse tagamiseks.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi ei ole alale perspektiivset juhtfunktsiooni määratud. Üldplaneeringu kaardil on ala tähistatud põllumaana ja sinna elamuarendust pole ette nähtud. Samas on planeeritavast alast läände jääv jõe äär juba hoonestatud, samuti paiknevad elamud (talud) hajusalt ka ida suunas. Kehtiva maakonna- ja üldplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate maastiku- ja looduskoosluste säilitamine. Maakonnaplaneering näeb ette, et eelkõige tuleks tihendada linnalisi asulaid. Jõe kallas on siiski juba hoonestatud ning alale on ehitatud ka uushoonestust. Kuna tegemist on väärtusliku maastikuga, siis saab selle väärtust hoida ka hoonestatuna. Lähtuvalt sellest ei saa välistada ka uute hoonete ehitamist, kuid kujunev maastik tuleb hoolikalt välja kujundada. Samuti tuleb tagada juurdepääs väärtusliku maastiku elementidele (jõe kallas). Detailplaneering muudab Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn.

Eelhindamise tulemusena selgus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Eelhinnangu kokkuvõttes on välja toodud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks:

• Detailplaneeringu koostamisel arvestada olemasoleva hoonestustihedusega ning säilitada võimalikult palju kalda-ala looduslikkust. Planeeritavad kinnistud kavandada soovitavalt suurematena, kui on üldplaneeringuga seatud miinimumsuurus.

• Looduskaitseseaduse § 35 lg 5 kohaselt üle viie meetri kõrgusel kaldaastangul koosnevad ranna ja kalda kaitse piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd kaldaastangu alla jäävast alast ja looduskaitseseaduse §-des 37-39 sätestatud vööndi laiusest. Planeeringu koostamise käigus tuleb täpsustada looduskaitseseaduses nimetatud vööndite tegelik ulatus.

• Detailplaneeringu käigus täpsustada kalda püsivuse tagamise tingimused ja maalihkeohtlikkuse uuringu koostamise vajadus.