« Tagasi

Tammiste külas asuva Nurga kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.02-17.03.2019.

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Tammiste külas asuva Nurga kinnistu (73001:008:0150) detailplaneeringu avaliku väljapaneku 18.02-17.03.2019.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine 19 krundiks, 7-le planeeritud krundile ehitusõiguse määramine üksikelamuehitamiseks ja 9-le krundile kaksikelamu ehitamiseks. Planeeritud ala asub Sauga valla üldplaneeringu kohaselt perspektiivsel väikeelamu maa-alal (EV). Seega vastab planeeritud elamuala üldplaneeringu põhimõttele ja eesmärgile. Üldplaneeringuga on sätestatud ehitusõigusega elamumaa krundi minimaalseks suuruseks 1200 m². Detailplaneeringuga tehakse üldplaneeringu muutmise ettepanek vähendada krundi minimaalset suurust, et planeeritud krundi suurused oleks loogiliseks jätkuks väljakujunenud Jaama tänava äärsele elamuvööndile.

Planeeringuga saab tutvuda Tori valla kodulehel.