« Tagasi

Tori Vallavalitsus on algatanud detailplaneeringu Tori vallas Tammiste külas Lennuki kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 23.01.2019 korraldusega nr 69 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas Lennuki (73001:008:1502) kinnistul. 

Planeeringuala suurus on 8154 m2, maa sihtotstarve on elamumaa 100%. Kinnistu asub Tammiste külas ja piirneb Sinilille tn 9 (73001:008:1504), Laste Mänguväljaku (73001:008:1507), Sinilille tn 18 (73001:008:1506), Sinilille tn 14 (73001:008:0912), Uuemetsa tee 15 (73001:008:1819) ja Surju metskond 67 (73001:008:1957) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Lennuki kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja - rajatiste asukoha määramine.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Uuringute lisavajadust ei ole esialgu ette näha.