« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Rütavere külas Kinguvahtra kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 130 algatatud detailplaneeringust ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisest Tori vallas Rütavere külas Kinguvahtra kinnistul (73001:001:1523). 
Planeeringuala suurusega 11147 m2 asub Tori vallas Rütavere külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinguvahtra kinnistu on hoonestamata.
Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Kinguvahtra kinnistule elamu ja abihoonete planeerimine, selleks ehitusõiguse määramine ja taristu paiknemise lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneering muudab Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.
Planeeritava maa-ala kohta on koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, kus on analüüsitud järgmisi võimalikke planeeringualaga seotud keskkonnamõjusid: pinnas, maa- ja loodusvarade kasutamine, jäätmeteke, põhja- ja pinnavesi, õhk, valgus, müra ja vibratsioon, soojus, kiirgus, lõhn.
Eelhindamise tulemusena selgus, et keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub, kuna kavandatud tegevus ei liigitu Eesti ja EL õigusaktide järgi olulise keskkonnamõjuga tegevuseks ning tegevuse keskkonnamõju automaatselt, õigusaktide nõuetest lähtuvalt, hindama ei pea. Samuti ei tuvastatud eelhindamise raames kavandatava tegevuse ellurakendamisega olulise negatiivse keskkonnamõju kaasnemist keskkonnale. Kinguvahtra kinnistu on hetkel põllumajandusmaa ning kinnistu kavandamine elamumaaks ei avalda piirkonnale olulist negatiivset mõju.