« Tagasi

Tori Vallavalitsus korraldab Urge külla rajatava päikesepargi projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku 28.11-11.12.2018

Projekteerimistingimustega käsitletaval alal kehtib Põlendiku ja Künnioja kinnistute detailplaneering (kehtestatud Sauga Vallavolikogu 23.02.2009 otsusega nr 5). Detailplaneeringu eesmärk on jagada Põlendiku ja Künnioja kinnistud 58 krundiks (nendest 54 elamumaa krunti), ning määrata planeeritud kruntidele hoonestusalad, ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeringuala on jagatud katastriüksusteks vastavalt planeeringulahendusele (katastriüksused moodustavad endiselt ühe kinnistu), kuid infrastruktuuri ja hoonestust pole välja arendama asutud.  Päikeseelektri tootmisjaama näol on tegemist ajutise ehitisega ja peale kasutusea lõppu lihtsalt teisaldatava tehnilise rajatisega, mis võimaldab igal ajal planeeringulahenduse elluviimist jätkata. Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu ning planeerimisseaduse § 125 lg 4 alusel puudub ajutise ehitise korral detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee  Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 12.12.2018 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee