« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Tori Vallavalitsuse 24.05.2018 korraldusega nr 413 kehtestati Tori vallas Tammiste külas asuva Jõhvika tn 13 kinnistu detailplaneering (planeeringuala suurus 2649 m2, katastritunnus 73001:008:1519). Planeeringuala asub Tammiste külas Randivälja elamupiirkonnas. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele nähakse ette Jõhvika tänavalt.


Planeeringuga moodustatakse Jõhvika tn 13 kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, määratakse kavandatavate hoonete ehitusõigus, arhitektuurinõuded, juurdepääs, haljastus, tehnovõrkudega varustamine jms.

Moodustatavatele kruntidele on lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Suurim lubatud kõrgus elamul 9 m ja abihoonel 5 m maapinnast. Jõhvika tn 13 kinnistu detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut. Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.