« Tagasi

Tammiste külas Jõhvika tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Tammiste külas asuva Jõhvika tn 13 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 09.04-22.04.2018. 
Detailplaneeringuga jagatakse Jõhvika tn 13 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks.
Jõhvika tn 13 kinnistu (73001:008:1519) suurus on 2649 m2 ning maakatastri sihtotstarve on elamumaa 100%.
Planeeritav maa-ala piirneb Jõhvika tänavaga ning Jõhvika tn 11 ja Pärnaõie tee 11 kinnistutega.
Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). 
Jõhvika tn 13 kinnistu detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.'
 
Planeeringu lahendusega saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja valla kodulehel.
Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.