« Tagasi

Keskkonnaamet teatab Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

Sindi väliujula asub Pärnumaal Tori vallas endise Sindi linna territoorium Sindi paisu katastriüksusel (74101:001:0341), Sindi paisust ca 550 m ülesvoolu. Keskkonnaamet algatas Keskkonnaagentuuri (KAUR) vee erikasutusloa taotlusmaterjalide põhjal KMH 20.01.2016 kirjaga nr 6-3/16/12608.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Sindi väliujula kasutatavuse tagamine ka pärast Sindi lävendisse kärestiku rajamist. Selle saavutamiseks kavandatakse Pärnu jõge süvendada mahus ca 46 000 m³. Jõge süvendatakse 350 m pikkusel lõigul sisuliselt terve ristlõike ulatuses. Süvendi sügavaima osa maksimaalne pikkus on ligikaudu 180 m ja laius 70 m. Settimisvaru tagamiseks peab vee sügavus minimaalse veeseisu korral olema ujula piirkonnas 2,2 m ja selleks süvendatakse jõe põhi kõrguseni 0,50 m abs ehk ligikaudu 2 m sügavamaks võrreldes tänasega.

Kavandatava tegevuse arendaja on Keskkonnaagentuur (aadress Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn, kontaktisik Külli Tammur, e-post kulli.tammur@envir.ee, telefon 666 0969). Otsustaja on Keskkonnaamet, kontaktisikud Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, telefon 447 7383; Margit Karu, e-post margit.karu@keskkonnamet.ee,  telefon 447 7378). Juhtekspert on AS Maves Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik Tuuli Vreimann, e-post tuuli@maves.ee, telefon 651 3544).

Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde KMH aruande eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Pärnu kontoris Roheline 64, Pärnu, II korrus ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamised.

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 1. kuni 23. märts 2018. KMH avalik arutelu toimub 26. märts 2018 kell 15.00 Keskkonnaameti Pärnu kontori suures saalis (Roheline 64, Pärnu, I korrus).