« Tagasi

Teade projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul sooviga täpsustada Tori vallas Tammiste külas Susi tee 5 ja Susi tee 7 kinnistute krundijaotust, suurendada hoonestusala 10 % ulatuses ja ehitada abihoone. Antud alal kehtib Sauga Vallavolikogu 25.09.2014 otsusega nr 50 kehtestatud Paisjärve kinnistu detailplaneering. Planeeringuga moodustati Paisjärve kinnistust kolm elamumaa sihtotstarbega krunti. Susi tee 5 ja Susi tee 7 kinnistute omanikud soovivad liita detailplaneeringuga moodustatud krundid.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada  kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 01.02.2018 kuni 14.02.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 15. veebruaril 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee