« Tagasi

Teade projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul Tori vallas Nurme külas Köömne tn 12 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks ja nihutamiseks 10 % ulatuses. Kõnesoleval alal kehtib Sauga Vallavolikogu 19.04.2005 a otsusega nr 22 kehtestatud Jõe kinnistu detailplaneering. Planeeringuga moodustati 10 elamumaa sihtotstarbega krunti, juurdepääsutee sihtotstarbega transpordimaa ning puurkaev-pumbamaja rajamiseks tootmismaa sihtotstarbega krunt.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada  kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 25.01.2018 kuni 07.02.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 8. veebruaril 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee