« Tagasi

Detailplaneeringute kehtestamine Nurme külas

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 24.07.2019 korraldusega nr 552 kehtestatud detailplaneeringust Nurme külas Kukerpuu tee 1 ja 2 kinnistutel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2 kinnistud jagada mõlemad kaheks krundiks. Kokku moodustub 4 elamumaa sihtotstarbega krunti. Kruntidele määratakse hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks, lahendatakse juurdepääs ja tehnovõrkudega liitumine.

Detailplaneeringu elluviimine ei too endaga kaasa olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale

 

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 24.07.2019 korraldusega nr 551 kehtestatud detailplaneeringust Nurme külas Tammetõru tee 12 kinnistul. Detailplaneeringuga määratakse krundile hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks ning lahendatakse juurdepääs, haljastus, tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering ei muuda Sauga valla kehtivat üldplaneeringut. Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.