« Tagasi

Detailplaneeringute algatamine

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 09.10.2019 korraldusega nr 788 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Vainu külas Havi kinnistul (73001:008:0995).

Planeeringuala suurus on 8789 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Pärnu jõe ääres ja külgneb Järvekalda (73001:008:0771), Mäelttoa (73001:008:0536), Reinupi (73001:008:0994) ja Uuetoa (73001:008:0447) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on hoonestusala(de) ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks, samuti ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääs kinnistule.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve. Samuti on tegemist alaga, mida läbib jõe ehituskeeluvööndi ulatuses rohelise võrgustiku koridor, kus eesmärgiks on olemasolevate maastiku- ja looduskoosluste säilitamine. Kaldaala tuleb säilitada võimalikult looduslikuna ja rohelise võrgustiku koridori mitte läbi lõigata. Planeeritav ala jääb Sindi väärtuslikule maastikule. Üldplaneeringu jooniste põhjal on väärtusliku maastiku ala üsna suur ja hõlmab väga eriilmelist olemasolevat maastiku- ja hoonestustüüpi. Jõe paremale kaldale jäävad

hajali asetsevad talud ja elamud ning vasakkaldale Sindi linnamaastik. Maastiku läbiv element on Pärnu jõgi. Säilitada tuleb looduslikke elemente, avatust ja vaateid väärtuslikele maastikuelementidele.

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb kehtivast üldplaneeringust, mille kohaselt uue hoonestuse rajamisel Pärnu ja Sauga jõe kaldale (200 m tavalisest veepiirist) ja/või väärtuslike maastike aladele tuleb koostada detailplaneering.

Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

 

 

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 16.10.2019 korraldusega nr 804 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas Maasika tn 4 kinnistul (73001:008:1543).

Planeeringuala suurus on ca 2004 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Tammiste külas ja külgneb Maasika tn 2 (73001:008:1542), Maasika tn 6 (73001:008:1544), Jõhvika tn 7 (73001:008:1516), Jõhvika tn 5 (73001:008:1515) ja Jõhvika tn 3 (73001:008:1514) kinnistutega. Juurdepääs planeeringu alale on Maasika tänavalt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on Maasika tn 4 kinnistule abihoone ehitamiseks hoonestusala ja ehitusõiguse määramine.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 26.05.2006 otsusega nr 48 kehtestatud Pargivälja, Mardivälja, Tillupuksi ja Unistuste maa kinnistute detailplaneering.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

 

 

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 09.10.2019 korraldusega nr 787 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas Oblika põik 2 (73001:008:1836), Oblika põik 4 (73001:008:1837) ja Oblika tn 3 (73001:008:1839) kinnistutel.

Planeeringuala suurus on 6352 m2, maa sihtotstarbed on elamumaa ja ärimaa. Kinnistud asuvad Tammiste külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringu alale on lahendatud Oblika teelt.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on ala planeerimine ühe elamumaa ja ühe ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine ärihoonete ja elamu ehitamiseks, ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Kinnistutel kehtib Sauga Vallavolikogu 22.12.2008 otsusega nr 97 kehtestatud Välgu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustati kaksteist väikeelamumaa sihtotstarbega krunti, kolm transpordimaa krunti, kaks tootmishoonetemaa krunti, üks ärimaa krunt ja üks krunt sihtotstarbega 95% maatulundusmaa, 5% ärimaa.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi paikneb planeeritav ala elamumaa ja osaliselt tootmise maa-alal, kus ehitustegevus toimub detailplaneeringu alusel.

Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi.